ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про надання добровільної благодійної пожертви

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд Ірини Гримак «Львівщина» (ідентифікаційний код юридичної особи 45026081), що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка В., буд. 8, від імені якої діє директор Зозуля Тарас Олексійович, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://fundhrymak.org/ далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом.

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема:
– сприяння розвитку територіальних громад та посилення ролі місцевого самоврядування, утвердження самоврядності та підвищення спроможності територіальних громад та місцевих ініціатив, підвищення якості послуг, розвиток інфраструктури, а також підвищення ефективності діяльності відповідних органів місцевого самоврядування;
– надання гуманітарної та волонтерської допомоги Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії держави-агресора, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану, а також надання юридичної та психологічної допомоги;
– соціальне забезпечення та надання соціальної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сімʼям, особам похилого віку, військовозобовʼязаним та військовослужбовцям, які брали чи беруть участь в бойових діях, антитерористичних операціях в складі збройних формувань та учасникам їхніх родин, учасникам та постраждалим внаслідок подій під час «Революції гідності», особам, які переселились з тимчасово окупованих територій України та територій проведення антитерористичних операцій/бойових дій, інвалідам ат іншим особам, які потребують соціальної підтримки та піклування, соціальні послуги та подолання бідності;
– сприяння формуванню державних та місцевих стратегій, планів та програм, які мають вирішальне значення для стабілізації, поліпшення екологічної ситуації, внесення пропозицій щодо удосконалення та впровадження існуючих природоохоронних заходів, здійснення екологічного моніторингу, а також забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, становлення та розвиток туризму, створення системи туристичної діяльності;
– стимулювання економічного росту і розвитку економіки держави та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності субʼєктів економічних відносин; сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища, та інших цілей, які передбачені Статутом Фонду.
3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
3.3. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті.

IV. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ
4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.4. Способи внесення благодійної пожертви: 1) одноразовий платіж; 2) підписка, яка передбачає щомісячні/щорічні платежі у довільній сумі. Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності. 5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.
5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та витрат Фонду протягом звітного періоду. За письмовим запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.
5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, а також те, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

VI. АКЦЕПТ
6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
6.3. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6.4. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
7.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.